Everyday Products For Those Who Care

The Founders

คุณจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี, คุณลาวัลย์ กันชาติ, คุณดรุณี วัฒน์นครบัญชา, คุณรติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์, คุณปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา

Ali blossoms through meaningful relationship

Ali (อัลลี่) เกิดขึ้นบนความสัมพันธ์ที่งอกเงยจากความเชื่อเรื่องของชีวิตที่บริสุทธิ์และงดงาม ระหว่าง JSL Global Media และ Pasutara อัลลี่ Ali ถูกจัดตั้งเมื่อปี 2561 แล้วเปิดตัวสู่ตลาดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เราใช้ช่วงระยะเวลาเกือบ 2 ปีในคิด ทดสอบความคิดและทดลองสินค้า เพื่อตกผลึกแนวคิดเป็นสินค้าในกลุ่มของใช้ในชีวิตประจำวันทั้ง human care และ home care ด้วยปรารถนาให้สินค้าและบริการของอัลลี่ นำพาความสบายใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำ ผู้ปลูก หรือผู้ใช้

จากสินค้าและความคิดกลั่นเป็นเชื่อ

Ali เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า บริสุทธิ์ Ali ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่ามด ความหมายแห่งชื่อจึงกำหนดการกระทำของเรา สินค้าต้องบริสุทธิ์ที่สุดต่อทุกชีวิตและโลกเท่าที่ความรู้ในปัจจุบันและเทคโนโลยีเอื้ออำนวย เราต้องทำงานกันบนความกลมเกลียวของหมู่คณะดั่งมด สิ่งที่ชีวิตตัวเล็กๆมีโครงสร้างทางชุมชนที่แข็งแรง ให้เป็นไปเพื่อการส่งต่อวิถีชีวิตและโลกที่ดีขึ้นให้กับคนรุ่นถัดไป

____

Growing with Community

เราทำงานด้วยการเติบโตไปพร้อม ผู้ปลูก ผู้ทำ ใช้ผลิตผลในไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรนักพัฒนา เราเชื่ออย่างสุดใจว่า วัตถุดิบที่ได้จากแผ่นดินและสายน้ำที่ปลูกโดยเกษตรกรไทยผู้ตั้งใจ มีอัตลักษณ์และคุณภาพไม่แพ้ที่ไหนในโลก เราจึงกำหนดและขับเคลื่อนการสร้างแผนที่ผลผลิตทั่วประเทศ เป็นแกนนำริเริ่มเทคโนโลยีการสร้างวัตถุดิบตั้งต้นในประเทศ ทำให้เรามีทรัพยากรคุณภาพปริมาณมาก โดยเฉพาะวัตถุดิบการเกษตรส่วนเกินในระบบ ผ่านการซื้อขายตรงในราคาที่เป็นธรรมต่อห่วงโซ่อุปทาน

____

Local-based Wisdom & Natural Science

Ali (อัลลี่) นำศาสตร์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ใช้ชีวิต เป็นห้องเรียน ห้องวิจัย ควบคู่กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบงานฝีมือ มุ่งเน้นหลักการใช้เฉพาะส่วนผสมที่จำเป็น (minimal ingredients) ตามมาตรฐานยุโรป

มาตรฐานที่เราใช้กำกับกระบวนการผลิตสินค้าประกอบด้วย

  • การทดสอบความระคายเคืองมาตรฐานญี่ปุ่น
  • ตราเครื่องหมายรับรองออร์แกนิค เช่น Ecocert, Organic Thailand
  • การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าตามกฎหมายกำหนด

____

Naturing the Planet

Ali ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพื่อไม่ทิ้งภาระให้ลูกหลาน ด้วยการหลีกเลี่ยงการเกิด single-used plastic ให้ได้มากที่สุด เราตั้งเป้าว่าใน 3 ปีข้างหน้า (2566/2023) เราจะนำกระบวน การ circular economy มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เราคำนวนเรื่องการลด carbon emission เลือกเก็บผลิตภัณฑ์ในห้องปรับอากาศ ทดแทนการนำสินค้าเข้าคลังหลายครั้ง ซึ่งผลพลอยได้คือ ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ควบคุมคุณภาพมาอย่างดี

Ali (อัลลี่) เราตั้งใจออกแบบกระบวนการทั้งระบบให้เป็นมิตรกับโลกและทุกชีวิตมากที่สุด (Safe to the planet) ผลิตภัณฑ์ของ Ali จึงมุ่งเน้นการใช้สารสกัดธรรมชาติ (Natural and Organic) ทดแทนสารสังเคราะห์ไม่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

____